General

اطلاعیه شماره 7 جام شمشاد و اعلام مرکز تهران بزرگ

سه میزبان دیگر معرفی شد

رضا طالب نژاد 1 663 رتبه مطلب: 5/0

اطلاعیه شماره هفت رویداد شمشاد برای بسیاری از شرکت کنندگان از این جهت حائز اهمیت است که یکی از میزبان های جام شمشاد در تهران بزرگ اعلام شده است

RSS
اولین23456انتها