Shemshad Cup Cover

آموزش تصویری ثبت نام در جام شمشاد

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 7 جام شمشاد و اعلام مرکز تهران بزرگ

سه میزبان دیگر معرفی شد

رضا طالب نژاد 0 187 رتبه مطلب: بدون رتبه

اطلاعیه شماره هفت رویداد شمشاد برای بسیاری از شرکت کنندگان از این جهت حائز اهمیت است که یکی از میزبان های جام شمشاد در تهران بزرگ اعلام شده است

RSS
1234